2008 konverents

Kokkuvõte 40. üle-eestilisest koolinoorte kodu-uurimiskonverentsist

10. oktoobril 2008 Tallinnas

2007./2008. õppeaastal toetasid kodu-uurimist maakondades maavalitsuste kultuuri- ja haridusosakonnad, mitmed kohalike omavalitsuste liidud ja maakonnamuuseumid. 6 maakonnas toimusid kevadel kodu-uurimiskonverentsid või temaatilised päevad, Pärnumaa koos Pärnu linnaga andis taas välja oma õpilastööde kogumiku (“Pärandilaegas 5”). Konverentsid toimusid ka paljudes koolides. 2007/2008. õppeaastal valmis 55 koolis kokku 218 koduloolist uurimistööd. Kodu- ja kultuuriloo uurimisega oli seotud üle 400 õpilase. Neli maakonda andmeid ei esitanud. 10. oktoobril 2008. aastal Tallinna Matkamajas, Tallinna Linnamuuseumi lektooriumides ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi ruumes toimunud 40. üle-eestilisel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil osales kokku 147 õpilast, õpetajat ja külalist 45 koolist üle Eesti. Üle-eestilisele žüriile esitati eelnevalt 74 kodukanditeemalist õpilasuurimust. Käsitleti noorte hoiakuid ja huvisid, mitte-eestlaste integratsiooni, inimeste elusaatusi pöördeliste sündmuste keerises, elu nii kodukülas kui ka raja taga Euroopas, kooliajalugu, kultuurimälestisi jpm. Suhteliselt palju oli sotsiaaltemaatikat. Nagu ka mitmel varasemal aastal, tuginesid paljud uurimistööd küsitluste põhjal saadud andmete statistilisele töötlusele. Plenaaristungil auhinnati sisukamate uurimistööde autoreid: I sektsioonist (“Kool ja noored”) Marten Varest (“Õpilasmalevaga Saksa Demokraatlikku Vabariiki”, Pärnu Sütevaka HG, 11. kl, juhendanud Elve Tamvere), Kertu Kipperit („Kolme koolitädi kohustused“, Saarepeedi PK, 7. kl, juh Evi Eilonen), Annika Palu („Audru kooli pargi elulugu (1939 – 2008)“, Audru KK, 11. kl, juh Kristjan Saarsoo) ja Maarja Auksmanni („Pärnu noored ja usk“, Kuninga Tänava PK, 9. kl, juh Enn Auksmann); II sektsioonist (“Kultuur ja lugu”) Gätlyn Mägit ja Kristin Riiki („Pronksiöö sündmuste kajastamine Pärnu Postimehes ja Eesti Päevalehes“, Kuninga Tänava PK, 9. kl, juh Leo Viller), Mare Heinluhta („Eesti ja vene kultuuride lõimumine ühes vanas talus“, Audru KK, 11. kl, juh Aniita Uibu) ja Hurmet Ruusmaad (“Võrumaa jalgpall 1920. – 1940. aastatel“, Võru Kreutzwaldi G, 11.kl, juh Arthur Ruusmaa); III sektsioonist (“Elu ja lugu”) Silver Aulet („Suure-Jaanist Brüsselisse: Toomas Savi“ , Suure-Jaani G, 11. kl, juh Tõnu Siimsoo), Argo Kenki („Inimene ja muutused inimeses läbi ajaloo. Paula Trummali ja Vaino Kenki juured ning noorpõlve lugu“, Võru Kreutzwaldi G, 8. kl, juh Katre Rünk ja Vaino Kenk), Gare Karumaad („Need aastad ei unune. 1941. aasta küüditamine Maimu Ebberi ja August Meema mälestuste põhjal“, Järva-Jaani G, 12. kl, juh Helgi Veemaa) ja Juhan-Mart Salumäed („Paul Kondas“, Viljandi Paalalinna G / Valuoja PK, 9. kl, juh Leili Närska); IV sektsioonist (“Lähedalt ja kaugelt“) Janne Vellakut („Luhametsa küla minevik ja tänapäev“, Võru Kesklinna G, 11. kl, juh Tiiu Ojala), Mart Roosaart („1987. ja 1988. aasta sündmused Alevi kalmistul“, Pärnu Sütevaka HG, 11. kl, juh Ene Kõo) ja Tiina Ojasaart (“Eesti osalemine välismissioonidel“, Võru Kreutzwaldi G, 11. kl, juh Helle Ruusmaa). Tänati ka õpetajaid-juhendajaid. HTM tänukirjad pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste juhendamisel pälvisid Imbi-Sirje Torm (Raudna PK), Evi Eilonen (Saarepeedi PK), Endla Miske (Hummuli PK), Taimi Rahu (Valtu PK); Heli Mitt (Tori PK), Elve Tamvere (Are PK), Maret Tralla (Roela PK), Anu-Merike Eenmäe (Rakvere G), Külli Heinla (Haljala G), Eino Veskis (Jõgeva Täiskasvanute KK), Katre Rünk ja Helle Ruusmaa (Võru Kreutzwaldi G), Tiiu Ojala (Võru Kesklinna G), Eve Kuljus (Vastseliina G) ja Helgi Veemaa (Järva-Jaani G); õpilaste kodu-uurimisliikumise edendamise ja kodu-uurimiskonverentside korraldamise ning eest oma maakonnas – Anne Viljat (Järva Maavalitsus), Hede Martšenkov (Pärnu Maavalitsus), Ele Saar (Viljandimaa Oma-valitsuste Liit), Silvi Murulauk (Pärnu Linnavalitsus), Arthur Ruusmaa (Võrumaa Muuseum) ja Kaja Visnapuu (SA Virumaa Muuseumid). Žürii märkis täiendavalt ära veel järgmised uurimistööd: „Laaneküla ja sealsete inimeste elu läbi aegade“ (Nella Kärtmann, Pärnjõe PK, 8. kl, juh Aime Auksmaa) ja „Noorte vastupanuliikumised Eesti NSV-s 1980-ndatel aastatel“ (Jaanus Luka, Kadrioru Saksa G, 11. kl, juh Ene Luka ja Reet Viikholm). Parimad esinejad olid: I sektsioonist („Kool ja noored“) Ilona Roosild – Riti Pekkermann – Kerti Kesküla ( „E-koolist Valtu Põhikoolis“, Valtu PK, 8. kl, juh Taimi Rahu), II sektsioonist („Kultuur ja lugu“) Allar Anton – Karl Siimer („25 aastat uurimistööd Valuoja Põhikoolis“, Valuoja PK, 6. kl, juh Leili Närska), III sektsioonist („Elu ja lugu“) Katrin Kiisk „Vanuritest taasiseseisvunud Eesti Vabariigis“, Pärnu Ülejõe G, 10. kl, juh Anne Kärner) ja Juhan-Mart Salumäe (Paalalinna G), IV sektsioonist Katre Nagel (Sõprussillad Vastseliinast Euroo-passe“, Vastseliina G, 11. kl, juh Küllike Nagel) ja Taavi Tikker (Väikevaldadest Suure-Jaani suurvallaks“, Suure-Jaani G, 11. kl, juh Reeda Sadam). Maakondadest oli tänavu parim Pärnumaa. Üle-eestiline žürii (koosseisus Ene Luka (esimees), Toomas Abiline, Elle Allkivi, Lemmi Karmin, Vello Kuldna, Merike Naaber, Risto Paju, Helle Solnask ja Triin Viljus) märkis konverentsist kokkuvõtteid tehes, et uurimistööde temaatika oli mitmekesine ja tase ühtlaselt hea, väga hea oli aga esinemisoskus – läbimõeldud esitlus, teema vaba valdamine ja tehniliste vahendite kasutamine. Seetõttu oli parimate esiletoomine raske ülesanne. Täname kõiki konverentsile kaasaitajaid nii maakondades kui ka Tallinnas, eelkõige aga Tallinna Linnamuuseumi, Tallinna Matkamaja, Riiklikku Metsmajandamise Keskust, Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi. Üle-eestilise žürii nimel Ene Luka Eesti Noorsootöö Keskuse kultuuriloo peaspetsialist, konverentsi korraldaja 22.10.2008